خط مشی كيفيت

مدیریت شركت بهران مبدل در راستای تحقق اهداف استراتژیك یك سازمان اقدام به پیاده سازی نظام مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد  ISO9001-2000 می نماید.


سازمان اهداف كیفی خود را به شرح ذیل اعلام میدارد :

- ساخت مبدلهای حرارتی تحت استانداردهای بین المللی در چار چوب روشهای اجرائی و دستورالعملهای تدوین شده سازمان.
- نگهداری و تكمیل ماشین آلات صنعتی در سطح استانداردهای ملی.
- ایجاد انگیزه مناسب در پرسنل شركت به منظور مشاركت بیشتر.
- رشد و اعتلای دانش فنی سازمان.
- محصول نامنطبق برای سازمان به منزله خطر جدی تلقی شده و مخاطرات غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد بنابراین كنترل محصول نامنطبق و تعیین دلایل آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازمان بهران مبدل دلایل عدم انطباق را به دقت روشن نموده و اقدامات لازم را برای ریشه كنی آن انجام خواهد داد.
- با توجه به پیچیده بودن پروسه تولید، افزایش ظرفیت تولید نیاز به برنامه ریزی مدون و پیگیرانه ای خواهد داشت شركت بهران مبدل به عنوان یكی از اهداف خود افزایش ظرفیت تولید را در نظر خواهد داشت.
- مشتریان به عنوان سرمایه اصلی سازمان منشاء اختیارات بوده و نیازهای تلویحی و تصریحی آنها به دقت به سازمان منتقل شده و اقدام میگردد.
- بهبود مستمر به عنوان سرلوحه اقدامات سازمان قرار خواهد داشت و برای كلیه فرآیندهای شركت تعریف خواهد شد. 

با تشکر  
مدیر عامل