صنايع بخار

- دی اریتور
- فلاش تانک
- مخزن بلودان
- مبدل حرارتی بخار به آب
- مخزن کندانس
- مبدل حرارتی تولید بخار