صنايع هوای فشرده

- مبدل خنک کننده هوای فشرده
- مخزن ذخیره هوای فشرده
- رطوبت گیر