صنايع سيمان

- گرم کن سوخت فشارقوی
- مبدل گرم کننده سوخت در خروجي از مخزن
- مبدل خنک کننده روغن ياتاقان وگيربکس کوره وآسياب وفن ها
- مخزن انبساط روغن
- مخزن تخليه روغن داغ
- مخزن ذخيره گازوئيل